Avstyckning av tomt – vad du behöver veta

Att stycka av sin tomt: att separera en del från den huvudsakliga, för att sedan kunna till exempel sälja den, kan var lite klurigt. Eller du kanske vill köpa en bit mark från befintlig fastighet? Hur som helst – här är information om allt du behöver veta och tänka på, samt hur du går tillväga för att genomföra en avstyckning.

Om du, redan innan du läser den här texten, känner att du kan komma att behöva mer hjälp med avstyckning av tomt, kan du höra av dig till: Bocenter Byggtjänst styckande av tomt. Att ta hjälp av proffs för styckningen av tomt kan dessutom innebära en bättre tomtplanering, vilket har direkt inverkan på fastighetens långsiktiga värde.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen överses av lantmäteriet. Det finns för nuvarande fyra olika metoder för fastighetsbildning: avstyckning, klyvning, sammanläggning och reglering. Vad avstyckning innebär – den metod som är mest central för den här texten – har vi redan vidrört. Kort och gott kan det förklaras med att man separerar mark från en fastighet för att bilda en ny. Klyvning är en annan, och lite mer radikal, form av uppdelning av en stor tomt till flera mindre. En delägare i en fastighet kan när som helst, och oavsett vad de andra ägarna vill, begära att omvandla sin andel till en egen fastighet. Metoden förekommer vanligtvis i samband med osämja mellan en fastighets olika ägare. Sammanläggning är – som namnet kanske antyder – motsatsen. Alltså: att slå samman fler fastigheter i en större. För att en sammanläggning ska vara möjlig måste alla äga lika stora delar i den sammanlagda fastigheten. Reglering är ett verktyg för att erbjuda en fastighetsägare ersättning och effektivisering vid nödvändiga ändringar av till exempel kommungränser.

Innan någon köper marken bör man också se till att få ett muntligt besked från kommunen rörande bygglov. Lämplig mark för tomtstyckning – i syfte att uppföra bostäder – hittar man oftast i utkanten av redan befintliga bostadsområden. Det kan vara svårare att få bygglov på platser där naturskyddet eller strandskyddet är starkt. Därför kan det vara smart att undvika sjöläge – hur attraktivt det än kan vara med sjötomt.

När en tomt styckas av är det en fördel om fastigheten är inteckningsfri. Eftersom nästan alla fastigheter i någon mån är belånade är det viktigt att den del som styckas av görs inteckningsfri. Om man inte genomgår rätt processer för detta kan den huvudsakliga fastighetens överföras på den nya fastigheten. Förrättningslantmätaren och långivaren måste godkänna att styckningen, och försäkra sig om att inteckningsvärdet inte försämras.

Styckad tomt – mer pengar vid försäljning

Det kan finnas stora ekonomiska incitament att stycka en fastighet innan markförsäljning. Enskilda lotter är ofta värda betydligt mycket mer än sammanslagna. Ett exempel på detta är hur Sveaskog arbetar med tomtstyckning. Vilket ofta innebär att tomternas värde tiodubblas.

Försök planera avstyckningen noga, och ansök i tid, eftersom det kan vara långa väntetider på flera håll i landet. Kolla även upp vad kommunen har för direktiv gällande, till exempel bevarandet av åkermark. Eftersom det kan försvåra att få tillstånd för tomtstyckning och bygglov.